GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation

 

 • Zásady ochrany osobních údajů – Nařízení (EU) 2016/679

  Nařízení je platné od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské Unie. Cílem tohoto nařízení je chránit práva subjektů údajů a vložit jim zpět do rukou kontrolu nad těmito zpracovávanými osobními údaji.

  Další informace týkající se tohoto nařízení jsou k nalezení na webových stránkách www.uoou.cz (úřad na ochranu osobních údajů).

  Internetový portál a související aplikace www.mudr.cz je prostřednictvím zabezpečeného připojení implementována na vzdálené servery, z nichž promítá veškeré vyhledávané osobní údaje o dotčených subjektech údajů přímo na tento portál. Veškeré osobní údaje a data zobrazovaná tímto portálem jsou informace dostupné z veřejných rejstříků.

  Společnost AVERO s.r.o., IČO 019 25 032, se sídlem náměstí Sítná 3106, Kladno 272 01 provedla v souvislosti s nařízením úpravu veškerých vnitropodnikových směrnic a postupů za účelem naplnění souladu s GDPR.

  Jaké osobní údaje zpracováváme?

  Mudr.cz zpracovává osobní údaje týkající se lékařů operujících na území České republiky, kteří patří pod Českou lékařskou komoru. Tyto údaje zpracováváme za účelem poskytování relevantních informací o českých lékařích široké veřejnosti. Údaje nejsou nijak komercializovány ani monetizovány, návštěvníkům jsou poskytovány zdarma a neomezeně.

  Jediným druhem zpracování těchto osobních údajů lékařů je jejich promítání na front-end aplikace Mudr.cz. Na základě dat neprobíhá žádná profilace, automatické zpracovávání či změna včetně destrukce těchto dat. Právním důvodem zpracovávání těchto osobních údajů je oprávněný zájem (podle paragrafu 6, bodu 1, písmena f) a ochrana životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiné fyzické osoby (podle paragrafu 6, bodu 1, písmena d). Doba zpracování je omezena existencí dat ve veřejných rejstřících.

  Dalšími zpracovávanými osobní údaji jsou údaje poskytované subjekty údajů v rámci možnosti registrace do skupiny uživatelů webové aplikace. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy a účelem zpracování je možnost poskytování rozšířených funkcí v rámci webové aplikace. Doba zpracování těchto osobních údajů je stanovena dobou trvání souhlasu v případě marketingových sdělení a dobou platnosti uživatelského účtu v případě dat poskytnutých při registraci.

  Práva subjektu údajů

  Subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány v rámci webové aplikace Mudr.cz mají podle nařízení právo na přístup k veškerým těmto zpracovávaným osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, na přenositelnost či vznést námitku.


  Veškerým těmto právům je Mudr.cz schopen, v míře dostačující nařízení, vyhovět.

  V případě vašeho přání, jakožto subjektu údajů, na uplatnění kteréhokoli práva v rámci nařízení vás žádáme o kontaktování naší podpory na emailu gdpr@mudr.cz

  Soubory cookies

  Cookies jsou miniaturní textové soubory, které jsou v průběhu užívání webových stránek automaticky ukládány v paměti počítače, který si dané webové stránky prohlíží. Tyto soubory jsou nápomocné při správě webového obsahu a přinášejí značné objemy dat pro webovou analytiku. Veškeré tyto soubory cookies slouží pro rozpoznávání zařízení, ze kterého je na webovou stránku vstupováno a rovněž i pro všechno ostatní, co uživatel na stránce dělá.

  Mudr.cz v rámci svého online fungování využívá nástrojů analyzujících cookies soubory. Tyto soubory nám slouží hlavně pro demografickou analytiku, tedy pro analýzu návštěvnosti za účelem budoucího vývoje aplikace. Mudr.cz využívá následující cookies soubory: Cookies relace, Trvalé cookies, Vlastní cookies a Cookies třetích stran.

  Mudr.cz využívá cookies pro lepší správu svého webového obsahu a zároveň za účelem poskytnutí lepších a pohodlnějších služeb pro návštěvníky a uživatele portálu. Veškeré informace shromažďované z těchto souborů jsou anonymizované, tedy jakkoli nesouvisející s konkrétním subjektem údajů, jsou zpracovávány zejména informace o délkách návštěv v aplikaci, celkovém počtu návštěv či nejfrekventovanějších stránkách aplikace.

  Mudr.cz soubory cookies nijak nekomercializuje, nesdílí ani s nimi jinak neobchoduje. Veškeré soubory cookies si může každý jednotlivec spravovat v nastavení svého webového prohlížeče.